Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur

Stichting Asele tot doel om muziekproducties en optredens te organiseren en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Een centrale rol bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma en het beleid, vervullen gitarist en componist Niels Brouwer (artistiek leider) en vocalist en tekstdichter Monica Akihary (zakelijk leider) die samen de kern vormen van het multicultureel ensemble Boi Akih.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. Het richt zich op het monitoren en controleren van het beleid en het beheersen van de risico’s die hier mogelijk aan verbonden zijn.
De Stichting Asele heeft een bestuur dat statutair minimaal 3 leden telt en maximaal 5. Momenteel zijn drie bestuursfuncties ingevuld. Daarmee zijn de elementaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester geborgd. Met deze samenstelling zijn de bestuurswerkzaamheden goed uitvoerbaar. De huidige bestuursomvang past bij het werk en de omvang van de organisatie. Op gezette tijden evalueert het bestuur zijn functioneren, meestal gekoppeld aan verantwoordingsmomenten naar financiers en subsidiegevers. Het bestuur ziet erop toe dat relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.
In januari 2024 zijn de statuten en reglementen van de Stichting Asele in lijn gebracht met de meest recente eisen t.a.v. wet- en regelgeving, o.a. WBTR. Aan de statuten zijn bepalingen toegevoegd inzake de omgang met tegenstrijdige belangen bij het uitoefenen van de taken door bestuurders. Tevens is een bestuursreglement opgesteld waarin enkele onderwerpen nader geregeld zijn, zulks in lijn met de statuten.
Belangrijke beslissingen worden vastgelegd in bestuursverslagen en zowel digitaal als op papier gearchiveerd. Strategische documenten zoals beleidsplannen worden op dezelfde wijze geborgd.

Stichting Asele is een kleine stichting die ervoor waakt dat de handel en wandel van werknemers en bestuursleden transparant is. Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. Bestuurders hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als bestuurder. Bij de benoeming van bestuursleden wordt een overzicht gemaakt van de functies en nevenfuncties. Wanneer zich hierin een wijziging voordoet wordt dit vermeld in het eerstvolgende jaarverslag. Voor zover (neven)functies (lijken te) raken aan belangen van de Stichting Asele worden ze expliciet in een vergadering besproken en beoordeeld. Om belangenverstrengeling tegen te gaan is zowel in bestuursreglementals in statuten bepaald dat een bestuurslid niet kan deelnemen aan besluitvorming over onderwerpen waarin sprake kan zijn van met elkaar conflicterende belangen. Bij de invulling van de bestuursfuncties wordt gelet op de volgende kwaliteiten: bestuurlijke deskundigheid, kennis van en aandacht voor demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, affiniteit met het werk en de missie van Boi Akih en kennis van de culturele sector in het algemeen en bij voorkeur de muzieksector in het bijzonder. Bestuursleden werden onder de vigerende statuten benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid te allen tijde herbenoemd te kunnen worden. In januari 2024 is het benoemingsbeleid aangepast aan de door de Governance code voorgestane werkwijze: bestuursleden worden in het vervolg benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. Voor de overgangs periode is een aftreedrooster opgesteld, waarbij met terug werkende kracht de zittende bestuurders voor 4 jaar benoemd en éénmaal herbenoemd worden.

voorzitter
W.Manuhutu
31-08-2018
1e termijn
31-08-2022
2e termijn
31-08-2026
einde
secretaris
R.Sybesma
27-10-1022
1e termijn
27-10-2026
2e termijn
27-10-2030
einde
penningmeester
B.Buijze
20-12-2021
1e termijn
20-12-2025
2e termijn
20-12-2029
einde

Het bestuur vergadert tenminste 2 x per jaar en verder zo vaak als nodig is. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd, overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in de statuten. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De zakelijk leider wordt bij de financiële administratie en verslagleggingbijgestaan door de boekhouder, Robert van Bemmelen van het bureau Drogman Financial Services. De administratie wordt daarnaast gecontroleerd door de belastingadviseur. De zakelijk leider informeert op geregelde basis het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, over de
lopende financiële zaken. Het is bovendien vast punt op de agenda van de bestuursvergadering. De financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats in het jaarverslag.

Samenvattend: de principes van de Governance Code Cultuur worden toegepast in de organisatie van de Stichting Asele. Bij de jaarlijkse verslaglegging worden eventuele wijzigingen gemeld. Op de website van Boi Akih wordt beschreven hoe de code bij Stichting Asele wordt toegepast.