Fair Practice Code

Fair Practice Code Stichting Asele

Stichting Asele onderschrijft de Fair Practice Code. Zij onderschrijft het belang van een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering waarin respectvol, solidair en in vertrouwen met de belangen van alle betrokkenen rekening wordt gehouden. Zij zorgt voor betaling van een passende en marktconforme vergoeding, zowel aan de staf (zakelijk en artistiek leider) als aan ingehuurde musici en productie- en pr-medewerker. Hierbij worden de relevante cao’s en honorariumrichtlijnen aangehouden. Betaling van (freelance) medewerkers geschiedt, indien er geen cao is, redelijk en eerlijk.

We gaan zo veel mogelijk samenwerkingen aan met maatschappelijke partijen die onze visie op duurzaamheid, natuurbeheer en solidariteit mede uitdragen.
Stichting Asele wil graag dat haar werkzaamheden bijdragen aan een gezonde aarde, voor nu en voor de toekomst. We zijn ons bewust van onze voetafdruk en proberen die nadrukkelijk klein te houden. Ook heeft het onze voorkeur om samen te werken met partners die zelf ook duurzaam werken.
Boi Akih speelt niet eenmalig met muzikanten voor één project maar ontwikkelt altijd plannen om de samenwerking te verduurzamen. Met deze werkwijze investeren Akihary en Brouwer in musici en in de muziektradities die deze representeren.

De aard van de muziek die Boi Akih produceert brengt met zich mee dat het ensemble ook buiten de grenzen van Nederland opereert. Dit gaat vooral om concerten, maar ook om de eigen artistieke ontwikkeling blijvend te voeden met invloeden uit andere muziekculturen. Door internationaal samen te werken leert het ensemble en het inspireert anderen. De netwerken die daardoor ontstaan hebben een belangrijke wederzijdse solidariteitswaarde, zoals het project met het Molucca Bamboowind Orchestra.
We zijn ons ervan bewust dat internationaal reizen niet duurzaam is, zeker niet als er wordt gevlogen. We nemen de noodzaak om de CO2 voetafdruk zo laag mogelijk te houden mee in onze overwegingen of we bepaalde projecten wel of niet kunnen doen.

Carpoolen is de norm. In principe reist Boi Akih zoveel mogelijk samen in één bandbus (max. Vijf personen). Bij concerten met een grotere bezetting wordt een extra auto gebruikt. Verder wordt met OV, met (elektrische) fiets of lopend gereisd.

Huisvesting: In de praktijk levert de eigen stroomvoorziening met zonnepanelen op het dak per jaar ongeveer 125% van de totale elektriciteitsbehoefte. De stroom die van elders wordt betrokken geldt als 100% CO-2 neutraal.
Bij het bestellen van drukwerk wordt gekozen we voor de ‘houtvrij offset’- optie. Ook voor de eigen printer wordt milieuvriendelijk papier gebruikt.
Inkopen: We doen onze inkopen zoveel mogelijk in de buurt, bij lokale ondernemers. We gebruiken zo veel als mogelijk biologische en fairtrade producten.
Jaarlijks houden we onze activiteiten tegen het licht als het gaat om duurzaamheid. Dan blijkt ook dat het soms lastig is om duurzame (en vaak dus duurdere) keuzes te maken. Op een aantal punten kunnen we dus zeker nog een verbeterslag maken.

Fair pay
Stichting Asele gaat uit van een eerlijke vergoeding voor de honorering van musici en andere medewerkers. Een vergoeding die in overeenstemming is met opleiding en ervaring.
Noch de musici, noch de andere medewerkers zijn in dienst van de stichting; zij werken allen als opdrachtnemer.

Alle musici worden betaald volgens de SENA norm.
Monica Akihary en Niels Brouwer zijn door de stichting belast met respectievelijk de zakelijk en artistieke leiding en krijgen hier voor een redelijke vergoeding, conform de CAO Theater.
Medewerkers voor productie en voor PR worden door de stichting ingehuurd en betaald volgens het fair pay principe. Daarbij gelden de tarieven uit hun branche als uitgangspunt voor de vergoeding die uiteindelijk wordt afgesproken.

Boi Akih participeert actief in World Music Forum, een platform waar met collega’s ideeën worden uitgewisseld ter bevordering van de duurzaamheid van de beroepspraktijk.
Monica Akihary en Niels Brouwer zijn beiden lid van Bimpro en de Kunstenbond.